MENTOR VAGYOK

Mindenkinek, aki a programban részt vesz a szakmai fejlődését egy mentor segíti. A befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt, a Program iránt elkötelezett kormánytisztviselő, aki segíti a szakmai gyakorlat eredményes teljesítését, és értékeli az ösztöndíjas tevékenységét.

Hogyan lehetek mentor?

A jelentkezéshez a közvetlen vezető támogató ajánlása szükséges. A befogadó intézmény által javasolt mentorjelölteket a Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB) hagyja jóvá.

Mentornak csak megfelelően motivált, az előírt szakmai követelményeknek és a személyes kompetencia elvárásoknak is megfelelő, hiteles személy választható. 

A kiválasztott mentorok képzésen vesznek részt, amelynek célja egyrészt, hogy szilárd támogatói szerepet tudjanak betölteni a mentorálás folyamatában, másrészt a támogatói kapcsolat nyomán mind a támogatott ösztöndíjas, mind maga a mentor fejlődjék.

Ki a mentor?

A befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt, a Program iránt elkötelezett kormánytisztviselő, aki segíti a szakmai gyakorlat eredményes teljesítését, és értékeli az ösztöndíjas tevékenységét. Minden programrésztvevő szakmai fejlődését egy mentor segíti. A lehetőleg ugyanazon a szakterületen dolgozó mentor (akik minisztériumok vagy egyéb háttérintézmények már többéves tapasztalattal rendelkező munkatársai lehetnek) azon túl, hogy szakmai és gyakorlati tanácsokkal látja el az ösztöndíjast, irányított feladatokat is adhat neki és azokat számon kérheti.

A mentor folyamatosan követi és a megadott szempontok szerint értékeli az ösztöndíjas tevékenységét, majd a program végén egy részletes értékelést ad. Jogában áll az ösztöndíjast figyelmeztetni és adott esetben a programból való kizárását kezdeményezni, ha az ösztöndíjas nem az elvárásoknak megfelelően viselkedik, végzi a feladatát vagy egyéb más indok miatt nem tartja megfelelőnek, hogy az ösztöndíjas a közigazgatásban tevékenykedjen tovább.

A mentor feladatai:

Az ösztöndíjas értékelése

A mentor az MKÖ szakmai gyakorlati programterv alapján szakaszonként értékeli az ösztöndíjas által elvégzett feladatokat, valamint nyomon követi az ösztöndíjas fejlődését, az alábbiak szerint: 

A mentor a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az értékelőlapok egy aláírt példányát elektronikus úton megküldi a Miniszterelnökség részére.

a) MKÖ havi értékelőlap (8. számú melléklet)

Az ösztöndíjasok tevékenységét a mentor és a szakmai gyakorlat helyszínéül szolgáló szervezeti egység vezetője havonta közösen értékeli. A havi mentori értékelést megelőzően az ösztöndíjas értékeli saját tevékenységét. Az értékelőlap részletesen tartalmazza az ösztöndíjas adott hónapra vonatkozó konkrét feladatait, az azokhoz kapcsolódó esetleges nehézségeket, továbbá az elvégzett feladatok – meghatározott véleményezési szempontok (8.számú melléklet) alapján történő – értékelését.

Itt kerül rögzítésre az igazolt és igazolatlan hiányzások száma. A mentor az aláírt lapot a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elektronikus úton továbbítja a Miniszterelnökség részére.

b) MKÖ Kiemelt értékelőlap (10.számú melléklet)

A mentor az 1-3. és 4-5. hónapok szakmai gyakorlatáról  MKÖ kiemelt értékelőlapot tölt ki, amelyen összesíti az értékelőlapokon rögzített eredményeket, és összességében értékeli az ösztöndíjas adott időszakban végzett tevékenységét. 

c) MKÖ Program összesítő értékelőlap (12.számú mellékelet)

Az MKÖ Program végén a mentor az MKÖ szakmai gyakorlati programtervben meghatározottak és a MKÖ kiemelt értékelőlapok eredményei alapján összesítő értékelést készít az ösztöndíjas – magyarországi gyakorlati szakasz idején folytatott – tevékenységéről. A mentori értékelést megelőzően az ösztöndíjas értékeli saját – az MKÖ Program teljes időtartamára vonatkozó – tevékenységét (13. számú melléklet)

Továbbá a mentor köteles jelezni a Miniszterelnökség felé, ha az ösztöndíjas teljesítményét „nem megfelelőnek” értékeli. Ezt követően a Programszabályzatban foglaltaknak megfelelően felmondható az ösztöndíjas szerződése. Az ösztöndíjprogramot értékelőlap ebben az esetben is kitöltésre kerül.

Kizárás

Amennyiben a mentor személyével kapcsolatosan – mentori tevékenysége ellátása során – súlyos szakmai vagy magatartási probléma (alkalmatlanság) merül fel (ösztöndíjas részéről érkező jelzés, Ösztöndíjprogram értékelőlapok mentort érintő egyértelműen negatív értékelése), abban az esetben a Miniszterelnökség haladéktalanul értesíti a befogadó intézményt. A befogadó intézmény – szükség esetén – új mentor személyére tesz javaslatot, és kéri a PIB vezetőjét, hogy vonassa vissza a korábbi mentor célfeladat-kitűzését. A PIB haladéktalanul dönt az új mentor kijelölésére vonatkozó javaslat jóváhagyásáról.

Juttatás

A mentori tevékenységet a mentor rendkívüli, célhoz kötött feladatként, munkakörén felül látja el, melyért céljuttatásban részesül.

 

Menü

Navigáció